o nakladatelstv�      twitter     forum     hanami.pl
komiks, manga, hanami

p�ipravujeme vydan� o nakladatelstv� v�stava komiks� kontakty


Komiks Hanami

          Hanami® nab�z� nej�ir�� sortiment polsko-japonsk�ch kulturn� ekonomick�ch kontakt�, mezi jin�m i bohatou nab�dku �kolen�, specializovan� poradenstv� a p�eklady. V tomto ohledu firma dominuje polsk�mu trhu. Na �e�en� v�ech �kol�, kter� jsou n�m sv��eny, spolupracuje t�m expert� z�r�zn�ch profesn�ch oblast�: ekonomie, marketingu a ��zen�, reklamy, public relations a tak� specialist� v�oblasti japonsk� kultury. Sna��me se uspokojit po�adavky i t�ch nejn�ro�n�j��ch klient�, proto tak� st�le roste �ada organizac� a firem, kter� vyu��vaj� na�ich slu�eb. Svou d�v�rou n�s poctili l�d�i trhu v�r�zn�ch oborech a mnoh� organizace.

Od prosince 2006 se na�e firma za�ala v�novat tak� vydavatelsk� �innosti. Prvn� publikac� byly Tradycje kulinarne Japonii (Kulin�rn� tradice Japonska). Tato kniha se stala po��tkem cyklu Kultura Japonii (Kultura Japonska) � popul�rn� v�deck� s�rie, kter� m� p��stupn�m, ale sou�asn� pravdiv�m zp�sobem p�ibl�it �ten���m kulturu Zem� kvetouc�ch t�e�n�. D�le vyd�v�me tak� kolekci Fantastyczna Japonia (Fantastick� Japonsko).

V z��� 2007 jsme nab�dku nakladatelstv� Hanami® roz���ili o japonsk� komiksy. Publikujeme obrazov� historie s�r�znorodou tematikou, vytvo�en� zn�m�mi a oce�ovan�mi japonsk�mi autory. V�pr�b�hu necel�ch t�� let jsme z�skali na polsk�m trhu pozici d�le�it�ho komiksov�ho vydavatelstv�, a to nejen v�segmentu japonsk�ch titul�.

V�roce 2010 jsme zapo�ali s�na�� �innost� rovn� v��esk� republice. V�polovin� tohoto roku se na prodejn� pulty dostanou prvn� japonsk� komiksy Hanami® v��esk� jazykov� verzi. Na�im v�hradn�m distributorem pro �zem� �esk� republiky je firma SEQOY.
Novinky

Komiks    Komiks    Komiks    Komiks Nebesk� orel    Komiks   Balzamova� 2   Komiks Kniha v�tru   Balzamova� 1

komiks, manga, hanami  komiks, manga, hanami  komiks, manga, hanami  komiks, manga, hanami

hanami, komiks, manga